Sprawdź, jakie dokumenty są potrzebne do kredytu hipotecznego w zależności do celu kredytowania i źródła osiąganych dochodów.

Jakie dokumenty do kredytu hipotecznego będą potrzebne?

Dokumenty potwierdzające tożsamość:
Przeważnie jest to dowód osobisty, jednak w niektórych przypadkach bank może poprosić również o dostarczenie skanu paszportu lub prawa jazdy.

Dokumenty bankowe:
Wniosek o przyznanie kredytu hipotecznego.

Dokumenty umożliwiające weryfikację zdolności kredytowej (w zależności od źródła dochodu kredytobiorcy):

W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę:
– oświadczenie o dochodach;
– zaświadczenie o źródle dochodów (potrzebne głównie wtedy, gdy osoba wnioskująca o kredyt hipoteczny nie ma konta w danym banku);
– pełny wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie;
– umowę o pracę;
– PIT 37 (za ostatnie dwa lata) wraz z potwierdzeniem przyjęcia przez Urząd Skarbowy;
– Zaświadczenia z ZUS (w przypadku otrzymywania zasiłków);

Dodatkowo, w przypadku gdy osoba składająca wniosek kredytowy zmieniała pracę w ciągu ostatnich 3-6 miesięcy, do powyższych dokumentów należy dołączyć:
– aktualną umowę o pracę;
– świadectwo pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę;

W przypadku zatrudnienia na umowę o dzieło/zlecenie:
– zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach (druk bankowy);
– rachunki z umowy o dzieło lub zlecenie;
– pełny wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy o dzieło lub zlecenie;
– PIT 37 (za ostatnie 2 lata) wraz z potwierdzeniem przyjęcia przez Urząd Skarbowy;

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
– nadanie numerów REGON i NIP;
– zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z CEIDG;
– zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z tytułu składek (koniecznie oryginał);
– zaświadczenie z US o niezaleganiu z tytułu zobowiązań podatkowych (koniecznie oryginał);
– PIT-y za poprzedni rok obrachunkowy (w zależności od stosowanej formy opodatkowania);
– działalność gospodarcza z ryczałtem ewidencjonowanym: zaświadczenie o wysokości przychodów ewidencjonowanych za ostatnie 24 miesiące;
– działalność gospodarcza z KPIR: Księga Przychodów i Rozchodów za bieżący oraz poprzedni rok obrachunkowy;

W przypadku pobierania świadczenia emerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub renty:
– decyzja o przyznaniu świadczenia oraz decyzja o jego ostatniej waloryzacji;
– ostatni odcinek emerytury lub wyciąg z konta bankowego, na który przelewane jest świadczenie z ZUS;

Dokumenty dotyczące nieruchomości

W przypadku budowy domu:
– akt notarialny potwierdzający prawo własności do działki, na której ma zostać wybudowana nieruchomość;
– pozwolenie na budowę;
– wypis i wyrys z ewidencji gruntów;
– odpis z księgi wieczystej;
– kosztorys, harmonogram prac i dziennik budowy (skopiowana musi zostać pierwsza i każda inna strona, na której znajdują się wpisy);
– operat szacunkowy (najczęściej wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego współpracującego z danym bankiem).

W przypadku zakupu działki:
– dokument potwierdzający, że wniesiony został wkład własny;
– wypis i odpis z ewidencji gruntów;
– odpis z księgi wieczystej;
– wypis z aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego;
– decyzja o warunkach zabudowy stanowiąca potwierdzenie możliwości rozpoczęcia budowy na danej działce;
– wypis z aktualnego planu zagospodarowania potwierdzający, że teren jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową.

W przypadku zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym:
– kompletna przedwstępna umowa deweloperska;
– pozwolenie na budowę;
– zaświadczenie o zakończeniu budowy;
– zaświadczenie o samodzielności lokalu;
– dokument potwierdzający, że został wniesiony wkład własny (może być to dowód wpłaty, potwierdzenie przelewu lub oświadczenie dewelopera);
– wypis i odpis z ewidencji gruntów;
– odpis z księgi wieczystej;
– rzuty nieruchomości potwierdzające jej powierzchnię użytkową;
.- mapa podziałowa działek wraz z decyzjami podziałowymi;

W przypadku zakupu nieruchomości na rynku wtórnym:
– odpis z księgi wieczystej;
– dokument potwierdzający prawo własności zbywcy do nieruchomości (np. zaświadczenie o darowiźnie lub akt kupna-sprzedaży);
– umowa przedwstępna ze zbywcą;
– zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami wystawione przez spółdzielnie lub wspólnotę mieszkaniową;
– wycena nieruchomości (najczęściej wykonuje ją rzeczoznawca współpracujący z danym bankiem).