Zabezpieczenia kredytów dla firm

Kredyty to jedno z lepszych źródeł finansowania przedsiębiorstw. Jednak jeśli już się na nie decydujemy, musimy liczyć się z tym, że bank w zamian będzie żądał różnych zabezpieczeń.

Jedną z najpopularniejszych form takiego zabezpieczenia jest hipoteka. Stosowana jest w szczególności przy inwestycjach związanych z dużymi kwotami pieniędzy (sprawdź najlepsze kredyty dla firm na informacjabiznesowa.pl). Polega to na wpisaniu banku do księgi wieczystej tejże nieruchomości. Jeżeli nie spłacamy zadłużenia bank ma prawo zlicytować ją w celu odzyskania pożyczonego nam kapitału. Na podobnej zasadzie działa także zastaw, w tym wypadku przekazujemy akceptowaną przez bank ruchomość jako gwarant spłacenia długu. Można tu także zastosować poręczenie wekslowe, czyli dokument, na podstawie którego jesteśmy zobligowani zarówno my, jako kredytobiorcy, jak i nasz poręczyciel do tego, że kredyt zostanie spłacony w terminie. Bank może także skorzystać z blokady środków na lokatach, rachunkach i to będzie stanowiło zabezpieczenie kredytu na wypadek, gdybyśmy zalegali z jego uregulowaniem przez dłuższy czas. Jest to jednak rzadko stosowana forma, ponieważ żadna firma nie zdecyduje się na zamrożenie swojego kapitału. Innym wyjściem jest przewłaszczenie, polegające na tym, że przenosimy na bank prawa własności do jakiejś rzeczy na tak długo aż nie spłacimy wierzytelności. Kredytobiorca może także wystawić tak zwany weksel własny, to rodzaj papieru wartościowego stanowiącego o tym, że bezwarunkowo zobowiązujemy się spłacić dług. Ta metoda jest stosowana raczej jako dodatkowa, banki z reguły nie traktują weksli jako zabezpieczenie samo w sobie. Jeszcze inną metodą zabezpieczenia kredytu może być cesja wierzytelności polegająca na tym, iż przenosimy na bank prawa wynikające ze świadczeń pochodzących od kontrahentów, na przykład z tytułu sprzedaży.

Leave a Reply

POMOC EKSPERTA EXPANDERSPRAWDŹ
+